Trung tâm Dữ liệu: Thuê máy chủ – Dedicated & VPS, Thuê chỗ đặt máy chủ – Colocation & DC Location, Domain, Hosting, SSL

Dịch vụ Giá trị Gia tăng – CNTT: Office365, Dịch vụ Wifi Marketing, Điện toán đám mây, Bảo mật thuê ngoài – IBM MSS, AWS Direct Connect

Dịch vụ voice: Tổng đài ảo, Đầu số 710 xx xxx, Đầu số 1900 – 1800, Dịch vụ SMS Brandname, Dịch vụ Voice OTP

Ready to Talk